دسته بندی
دسته بندی

قوه قضائیه

مصاحبه سر دفتری سال 1401

مصاحبه سر دفتر اسناد رسمی 1401

سردفتری به عنوان یکی نهادهای وابسته به قوه قضاییه، تحت نظر سازمان بازررسی کل کشور به فعالیت می پردازد. سردفتردار به کسی می گویند که وظیفه اداره امور دفتر اسناد…